course
subject
price
  • ~

ข้อมูลการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

20.05.2564 1065

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

 

เนื่องสถานการณ์ไม่ปกติ ที่มีการแพร่่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้เลื่อนวันเปิดเทอมออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564  ทำให้เลยกำหนดการเดิมจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มาเป็นจำนวน 11 วัน ในจำนวน  11 วันนี้อาจจะเป็นจำนวนวันไม่มาก แต่มีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้ครบหลักสูตร เช่น

 

1. เวลาเรียนของผู้เรียน  จะต้องครบ 100 วัน ต่อภาคเรียน 200 วันต่อปีการศึกษา ซึ่งการกำหนดวันเวลาที่แน่นอนของโรงเรียนในประเทศไทยคือเริ่ม 16 พฤษภาคม – 31 มีนาคม  ของทุกปี ถ้าลบวันหยุดต่างๆออกแล้ว เวลาเรียนของเด็กๆ จะประมาณ 200 วันต่อปีการศึกษา

2. อาหารกลางวัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนงบประมาณมาให้โรงเรียน 200 วัน

3. อาหารเสริมนม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรนมมาให้โรงเรียน 200 วัน  เป็นต้น

 

แต่ในการนี้ สพฐ. เคยให้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควัรสโคโรน่า 2019 ไว้เมื่อปีการศึกษาที่แล้ว ( 2563 ) ไว้ดังนี้

ตามข้อ 1

1.1 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

1.2  สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ตามข้อ 2  ซักซ้อมการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่

 

 

 

ทั้งนี้สำหรับปีการศึกษานี้ สพฐ. จะแจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็ไม่น่าจะต่างจากปีการศึกษาที่แล้ว มากนัก โรงเรียนสามารถวางแผนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ระบาดของโควิด ระลอก 3 นี้ได้คร่าวๆ ที่บรรยายโดยท่านรองกวินเกียรติ  นนท์พละได้อธิบายไว้  ตามสไลด์ที่แอดมิน รักครู.com นำมาฝากครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[source : รักครู.com https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/27404/]