เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

ข้อตกลง

หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อที่ 1 (วัตถุประสงค์)

ข้อกำหนดทั่วไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด”) มีไว้เพื่อกำหนดสิทธิ/ภาระผูกพันและความรับผิดชอบระหว่าง Mega Edutech (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการข้อมูลด้านการศึกษา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ") ซึ่งบริษัทให้บริการผ่านเว็บไซต์ (www.megastudyth.com)

ข้อที่ 2 (คำจำกัดความ)

① คำและข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างเมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดนี้
1. “ผู้ใช้” หมายถึงสมาชิกหรือผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกใด ๆ ที่เข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท และใช้เนื้อหา และบริการทั้งหมดที่จัดทำโดยบริษัท
2. “สมาชิก” หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท ได้ทำสัญญาการใช้งานกับบริษัท โดยยอมรับข้อกำหนดและได้รับ ID และผู้ที่สามารถใช้ข้อมูลและบริการที่จัดทำโดยบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
3. “เนื้อหา” หมายถึงหลักสูตรออนไลน์และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำโดย บริษัท และจัดหาและขายบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นข้อมูลหรือข้อมูลที่แสดงเป็นรหัส ข้อความ เสียง ภาพหรือวิดีโอ ฯลฯ
4. “ID” หมายถึงการรวมกันของตัวอักษรหรือตัวเลขตามที่สมาชิกกำหนดและได้รับการอนุมัติจากบริษัท สำหรับการระบุตัวตนของสมาชิกและการใช้บริการ
5. “รหัสผ่าน” หมายถึงการรวมกันของตัวอักษรหรือตัวเลขที่สมาชิกกำหนดขึ้นเองเพื่อยืนยันว่าสมาชิกนั้นตรงกับ ID เมื่อใช้บริการและเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
6. “อีเมล” หมายถึงจดหมายใด ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. “โอเปอเรเตอร์ (ผู้ดูแลระบบ)” หมายถึงบุคคลหรือบริษัทที่บริษัทเลือกมาเพื่อการบริหารจัดการโดยรวมและ การดำเนินงานที่ราบรื่นของบริการ
8. “โพสต์ของสมาชิก” หมายถึงข้อมูลที่สมาชิกโพสต์บนเว็บไซต์ที่ให้บริการของบริษัทรวมถึงบทความ รูปภาพ ไฟล์และลิงค์ต่างๆ และความคิดเห็นต่างๆ

ข้อที่ 3 (การจัดเตรียมข้อมูลประจำตัวของบริษัท ฯลฯ )

บริษัทจะโพสต์ชื่อบริษัท ชื่อตัวแทนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ (รวมถึงข้อมูลติดต่อเพื่อจัดการกับ ข้อร้องเรียนของผู้บริโภค) ที่อยู่อีเมล เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับทราบอย่างสะดวก

ข้อที่ 4 (การโพสต์ข้อกำหนด ฯลฯ )

① บริษัทจะโพสต์ข้อกำหนดบนเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถตรวจสอบผ่านหน้าจอลิงค์แยกต่างหาก

ข้อที่ 5 (แก้ไขเพิ่มเติม)

① บริษัทอาจแก้ไขข้อกำหนดนี้ในขอบเขตที่ไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 6 (ประสิทธิผล)

① ข้อกำหนดจะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดและสมัครเป็นสมาชิกและบริษัททำการอนุมัติการสมัคร ดังกล่าว

ข้อที่ 7 (ประกาศสำหรับสมาชิก)

① ในกรณีที่มีการแจ้งให้สมาชิกทราบ บริษัทอาจแจ้งให้ทราบผ่านที่อยู่อีเมลหรือข้อความ หน้าต่างป๊อปอัป สาย/ไร้สาย เป็นต้น ตามที่สมาชิกได้ให้ไว้ในการลงทะเบียน

หมวดที่ 2 การเป็นสมาชิก

ข้อที่ 8 (การเป็นสมาชิก)

① ใครก็ตามที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกและใช้บริการของบริษัทจะต้องทำความเข้าใจและทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดระบุว่าเขา / เธอยอมรับข้อกำหนดและลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกที่กำหนดซึ่งนำเสนอโดยบริษัท
② บริษัทจะถือว่าข้อมูลสมาชิกทั้งหมดที่ผู้ใช้กรอกในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกออนไลน์ เป็นข้อมูลจริงตามข้อก่อนหน้านี้
③ สมาชิกใด ๆ ที่ไม่กรอกชื่อจริงหรือข้อมูลจริงของตนจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และอาจถูกจำกัดไม่ให้ใช้บริการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
④ โดยหลักการแล้วบริษัทจะอนุมัติการเป็นสมาชิกสำหรับแอปพลิเคชันของผู้ใช้ตามตัวบทที่ 1 ของข้อนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจไม่อนุมัติใบสมัครและอาจยกเลิกการอนุมัติแม้ว่าจะได้รับการอนุมัติในกรณีต่อไปนี้:
1. ในกรณีที่ไม่สามารถอนุมัติได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของผู้ใช้
2. ในกรณีที่ไม่ใช้ชื่อจริง
3. ในกรณีที่มีการใช้ชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยมิชอบ
4. ในกรณีที่ให้ข้อมูลเท็จ
5. ในกรณีที่ใช้รหัสซ้ำกัน
6. ในกรณีที่ไม่มีการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกตามที่บริษัทแนะนำ
7. ในกรณีที่สมาชิกที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากมีการละเมิดก่อนหน้านี้สมาชิกของข้อตกลงการบริการของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. ในกรณีที่สมาชิกละเมิดข้อ 19 (ข้อผูกพันของสมาชิก) ของข้อกำหนด
9. ในกรณีที่สมาชิกละเมิดข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคล (ID, รหัสผ่าน, ที่อยู่ และอื่น ๆ) ที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก และที่ให้ไว้กับบริษัทนั้นขัดต่อศีลธรรมหรือระเบียบสังคมอื่น ๆ หรือดูหมิ่นผู้อื่น
⑤ บริษัทอาจสงวนการอนุมัติหากไม่มีที่ว่างในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการหรือหากมีปัญหาทางเทคนิค หรือทางธุรกิจ
⑥ หากบริษัทไม่อนุมัติหรือสงวนการสมัครสมาชิกตามข้อ 4 และ 5 ของตัวบทนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ (ผู้สมัคร) ทราบทันทีผ่านหน้าต่างป๊อปอัป อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยไม่มีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ข้อที่ 9 (การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก)

① สมาชิกสามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้ตลอดเวลาในหน้า "แก้ไขข้อมูล" ของเว็บไซต์ของบริษัท
② บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลเสียใด ๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวของสมาชิกในการแก้ไขการเปลี่ยนแปลง ในตัวบทก่อนหน้านี้

ข้อที่ 10 (ภาระหน้าที่ของสมาชิกในการจัดการ “ID” และ “รหัสผ่าน”)

① สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการจัดการ ID และรหัสผ่านของเขาและไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ เพื่อให้บุคคลที่สามสามารถใช้งานได้
② หากสมาชิกรับรู้ว่า ID และรหัสผ่านของเขาถูกเปิดเผยและใช้โดยบุคคลที่สามเขาจะต้องแจ้งให้ บริษัททราบทันที
③ ในกรณีของข้อก่อนหน้านี้บริษัทอาจร้องขอมาตรการที่จำเป็นต่อสมาชิกรวมถึงการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฯลฯ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและป้องกันการใช้บริการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ และสมาชิก จะตอบสนองต่อคำร้องดังกล่าวอย่างซื่อสัตย์ของบริษัท เมื่อได้รับคำร้องขอดังกล่าว
④ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อผลเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ตามข้อที่ 2 และ 3 ของข้อความนี้

ข้อที่ 11 (การสิ้นสุดสัญญาการใช้งาน)

① หากสมาชิกประสงค์จะยกเลิกหรือยกเลิกสัญญาการใช้งานสมาชิกสามารถส่งใบสมัครทางโทรศัพท์ ไปยังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ของบริษัท ทางบริษัทจะตอบกลับโดยไม่รอช้าหลังจาก ได้รับการแสดงออกของสมาชิกถึงเจตนาดังกล่าวและใช้มาตรการรวมถึงคืนเงินตามเงื่อนไข
② บริษัทอาจยกเลิกสัญญาการใช้งานหากสมาชิกละเมิดข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 การใช้บริการ

ข้อที่ 12 (การสร้างสัญญาการใช้บริการ วิธีการชำระเงิน และอื่น ๆ)

① สมาชิกจะต้องสร้างแอปพลิเคชันการใช้บริการเนื้อหาตามขั้นตอนต่อไปนี้หรือขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันตามที่บริษัทกำหนดก่อนที่จะทำสัญญา บริษัทจะต้องให้ข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกคนใดคนหนึ่ง จะเข้าใจเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและทำธุรกรรมได้โดยไม่ผิดพลาด
1. ดูและเลือกจากรายการเนื้อหา
2. การตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา
3. คลิกปุ่ม "ชำระเงิน"
4. การยืนยันผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อและจำนวนเงินที่ชำระ (คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงิน)
5. การป้อนข้อมูลการจัดส่ง เช่น ชื่อ ที่อยู่และข้อมูลติดต่อ
6. การเลือกวิธีการชำระเงิน
7. การยืนยันจำนวนเงินที่ชำระอีกครั้ง
8. การชำระเงิน
① สมาชิกสามารถชำระเงินสำหรับบริการแบบชำระเงินโดยใช้วิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิตการโอนเงินผ่านธนาคารการโอนบัญชีทางอินเทอร์เน็ตและการชำระเงินทางโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตามวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีอาจมีข้อจำกัดบางประการขึ้นอยู่กับลักษณะของวิธีการชำระเงิน
② ใบสมัครของสมาชิกสำหรับการใช้บริการแบบชำระเงินอาจไม่ได้รับการอนุมัติหรือสงวนไว้ ซึ่งการอนุมัติ โดยบริษัทจนกว่าเหตุผลจะได้รับการแก้ไขในกรณีต่อไปนี้:
1. ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่ต้องชำระเงิน
2. โดยที่จำนวนเงินทั้งหมดของบริการชำระเงินที่สมัครโดยสมาชิกและจำนวนเงินทั้งหมด ที่สมาชิกถอนออกนั้นจำนวนไม่เท่ากัน
3. หากมีเหตุผลอื่นที่บริษัทเห็นว่าสมเหตุสมผล
③ เมื่อสมาชิกสมัครใช้บริการแบบชำระเงินตามขั้นตอนภายใต้ข้อข้างต้นของข้อนี้ บริษัทจะแจ้ง ให้สมาชิกทราบโดยใช้วิธีการตามข้อที่ 7 นี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับ และในกรณีนี้ให้ถือว่า สัญญาจะถูกดำเนินการเมื่อมีการแจ้งการตอบรับไปยังสมาชิก
④ การแสดงเจตจำนงของบริษัทในการยอมรับจะรวมถึงข้อมูลในการยืนยันการสมัครสมาชิกสำหรับการใช้งาน และความพร้อมในการให้บริการ การแก้ไขหรือการยกเลิกการขอใช้งาน เป็นต้น

ข้อที่ 13 (การสั่งซื้อและการจัดส่งตำราเรียนและอื่น ๆ)

① หากสมาชิกใช้หนังสือเรียนที่ซื้อมาอย่างผิดกฎหมายหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต บริการถาม – ตอบ สำหรับการบรรยายและเนื้อหาในตำราเรียนอาจถูกจำกัดและจะถูกลงโทษทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
② ข้อมูลเกี่ยวกับตำราเรียนสามารถหาได้จากศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ของบริษัท

ข้อที่ 14 (ภาระผูกพันของบริษัท )

① บริษัทจะใช้สิทธิอย่างซื่อสัตย์และปฏิบัติเป็นภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ และข้อกำหนดด้วยความสุจริตใจ
② บริษัทจะดำเนินมาตรการเพื่อให้สมาชิกตรวจสอบการใช้บริการชำระเงินและรายละเอียดการชำระเงินเป็นครั้งคราว
③ หากบริษัทพิจารณาว่าความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนที่เสนอโดยสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการมี ความสมเหตุสมผล บริษัทจะดำเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า สำหรับความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจากสมาชิก ความคืบหน้าและผลลัพธ์จะถูกสื่อสารผ่านกระดานข่าว อีเมล เป็นต้น

ข้อที่ 15 (ภาระหน้าที่ของสมาชิก)

① หากไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งของบริษัท สิทธิ์ของสมาชิกในการใช้ข้อนี้ จะจำกัดเฉพาะสมาชิกแต่ละคนเท่านั้น และจะไม่ถูกโอนหรือบริจาคหรือให้คำมั่นสัญญากับบุคคลที่สาม
② หากสมาชิกละเมิดข้อผูกพันใด ๆ ดังต่อไปนี้ บริษัท อาจระงับการใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยระบุระยะเวลา หรือยกเลิกสัญญาการใช้งานหลังจากแจ้งให้ทราบโดยระบุระยะเวลาที่สำคัญ:
1. ในกรณีที่สมาชิกให้ข้อมูลเท็จในการสมัครเพื่อใช้หรือเปลี่ยนแปลงหรือใช้หรือแบ่งปัน ID หรือข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่น
2. ในกรณีที่สมาชิกละเมิดสิทธิ์ของบริษัท หรือบุคคลที่สาม
3. ในกรณีที่สมาชิกทำกิจกรรมทางการค้าโดยใช้บริการที่บริษัทจัดหาให้รวมถึงกิจกรรมด้านการขายเพื่อ ขายสินค้าหรือบริการ
4. ในกรณีที่สมาชิกรบกวนการใช้บริการของผู้ใช้รายอื่นหรือแอบอ้างเป็นทีมผู้บริหารพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท
5. ในกรณีที่สมาชิกกระทำการที่ขัดขวางความเป็นอยู่หรือความสงบเรียบร้อยของสังคมหรือประเพณีที่ดีภายในเว็บไซต์ ของบริษัท หรือเผยแพร่ข้อมูล เช่นรหัส ข้อความ เสียงและวิดีโอที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่น.
6. ในกรณีที่สมาชิกจงใจแทรกแซงการให้บริการของบริษัท หรือส่งข้อมูลจำนวนมาก หรือข้อมูลโฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
7. ในกรณีที่สมาชิกฝ่าฝืนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนด
8. เมื่อสมาชิกหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นบริษัทและผู้อื่น

ข้อที่ 16 (ห้ามและปิดกั้นการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต)

① บริษัทถือว่ากรณีต่อไปนี้เป็นการใช้งานโดยทุจริต:
1. ในกรณีของการเข้าใช้งานพร้อมกันจากคอมพิวเตอร์มากกว่า 2 เครื่องที่มี ID เดียวกัน
2. ในกรณีที่ใช้บริการบนคอมพิวเตอร์หรือ IP หลายเครื่องที่มี ID เดียวกัน
3. ในกรณีที่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บริการรวมถึง ID ของสมาชิกและคอร์สเรียน
4. ในกรณีของการขายให้ยืมมอบหมายหรือโอนบริการ รวมถึงรหัสสมาชิกและคอร์สเรียนหรือโฆษณา
5. กรณีใช้งานโปรแกรมคัดลอกหรือบันทึกหรือพยายามบันทึกขณะใช้บริการ
② บริษัทอาจใช้มาตรการต่อไปนี้เมื่อพบผู้ใช้งานอย่างผิดกฎหมายตามตัวบทก่อนหน้านี้:
1. (การค้นพบครั้งที่ 1) - บริษัทอาจให้คำเตือนทางอีเมลข้อความหรือหน้าต่างป๊อปอัป.
2. (การค้นพบครั้งที่ 2) - บริษัทอาจให้คำเตือนในลักษณะเดียวกับในย่อหน้าข้างต้นและระงับบริการในเวลาเดียวกัน.
3. (การค้นพบครั้งที่ 3) – บริษัทอาจหยุดแจ้งการละเมิดครั้งที่สามผ่านอีเมลข้อความหน้าต่างป๊อปอัป แบบใช้สายหรือไร้สาย และการให้บริการ ให้ระยะเวลาในการอธิบาย 30 วันและหากไม่มีเหตุผลที่สมเหตุสมผล จะดำเนินการถอนการเป็นสมาชิก
③ สมาชิกไม่สามารถขอขยายระยะเวลาการใช้บริการได้อันเนื่องมาจากมาตรการ ตามวรรค 2 และ 3 ของข้อก่อนหน้านี้
④ หากสมาชิกคัดค้านมาตรการของบริษัทตามตัวบทที่ 2 ของข้อ 2 นี้เขาหรือเธออาจชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ของบริษัท และเมื่อพิสูจน์ได้ว่าไม่มีเจตนาหรือทำโดยประมาทเลินเล่อ บริษัทจะกำหนด ขอบเขตระยะเวลาการให้บริการตามระยะเวลาที่ระงับบริการ
⑤ วิธีการระบุและการปิดกั้นการใช้งานที่ผิดกฎหมาย
1. บริษัทจะจัดประเภทและตรวจสอบสถานะการใช้งานที่ผิดกฎหมายผ่านเซิร์ฟเวอร์ตามข้อมูล เช่น ข้อมูล IP ที่รวบรวมและตรวจสอบระหว่างการใช้บริการของสมาชิก
2. บริษัทอาจบังคับให้ปิดกั้นการเข้าถึงบริการเมื่อผู้ใช้เรียกใช้โปรแกรมคัดลอกในขณะที่เขาหรือเธอใช้บริการ หรือเข้าถึงบริการพร้อมกันด้วย ID เดียวกัน

ข้อที่ 16 (การจัดหาและการเปลี่ยนแปลงของบริการ)

① บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงบริการหากมีเหตุจำเป็นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลด้านปฏิบัติการหรือทางเทคนิค

ข้อที่ 17 (การใช้งานและการลบโพสต์ที่ลงทะเบียนโดยสมาชิก)

① หากมีโพสต์ใดที่ละเมิดข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในโพสต์ที่ลงทะเบียนโดยสมาชิก บริษัทจะลบโพสต์ทันที
② ใครก็ตามที่ถูกละเมิดผลประโยชน์ทางกฎหมายเนื่องจากข้อมูลที่โพสต์บนกระดานข่าวที่ดำเนินการโดยบริษัท อาจขอให้บริษัทลบข้อมูลดังกล่าวหรือโพสต์เนื้อหาเพื่อเป็นการหักล้าง ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินมาตรการ ที่จำเป็นทันทีและแจ้งให้ผู้สมัครทราบทันที
③ บริษัทอาจใช้หรือแก้ไขโพสต์ที่ลงทะเบียนโดยสมาชิกบนเว็บไซต์ของบริษัท และใช้เพื่อการตลาด การเผยแพร่ เป็นต้น
④ สมาชิกอาจถอนการใช้งานของบริษัทตามตัวบทก่อนหน้านี้ผ่านทางเว็บไซต์ ฯลฯ และในกรณีนี้ บริษัทจะไม่ใช้โพสต์ของสมาชิกหลังจากได้รับแจ้งการถอนตัวจากสมาชิก อย่างไรก็ตามบริษัทอาจใช้สิ่งที่จัดทำขึ้น ก่อนที่จะมีการแสดงเจตนาในการถอนจนกว่าจะใช้หมด

ข้อที่ 18 (ลิขสิทธิ์)

① ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาทั้งหมดที่จัดทำโดยบริษัทจะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
② สมาชิกจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท โดยการบันทึก คัดลอก แก้ไข จัดแสดง ส่งและแจกจ่าย จำหน่าย กระจายเสียง และดำเนินการข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของบริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท

ข้อที่ 19 (ความเป็นส่วนตัว)

① บริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ที่ให้ไว้กับบริษัทผ่านทางออนไลน์อย่างทั่วถึงในขณะที่สมาชิกใช้บริการ
② รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผ่นป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลสามารถพบได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้ในรูปแบบของการแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 4 การคืนเงิน

ข้อที่ 20 (การขอคืนเงินหลักสูตรออนไลน์)

① บริษัทจะทำการคืนเงินให้ภายใน 30 วัน โดยจะคืนเงินให้ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากบริษัทฯ เท่านั้น และผู้เรียนจะต้องเรียนไม่ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ ใบเสร็จชำระเงิน หรือสลิปชำระเงิน ที่ใช้ชำระสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และ ข้อมูลรายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
2. ส่งหลักฐานทาง application Line @megastudy

หมวดที่ 5 เบ็ดเตล็ด

ข้อที่ 21 (การชดใช้ค่าเสียหาย)

① หากบริษัทไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ บริษัทจะพ้นจากความรับผิดชอบ ในการให้บริการ
② บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่ออุปสรรคหรือปัญหาใด ๆ ในการใช้บริการที่เกิดจากสมาชิก
③ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อมูลข้อมูลข้อเท็จจริงความน่าเชื่อถือความถูกต้อง ฯลฯ ที่สมาชิกโพสต์เกี่ยวกับบริการ
④ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้หรือระหว่างผู้ใช้กับบุคคลที่สามผ่านเนื้อหาในที่นี้

ข้อที่ 22 (การระงับข้อพิพาท)

① ข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือการใช้เนื้อหาระหว่างบริษัท และผู้ใช้อาจมีการไกล่เกลี่ยได้
② ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างบริษัท และผู้ใช้จะได้รับการแก้ไขตามกฎหมายของประเทศไทย