เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
A-Level สังคมศึกษา
  • 24.08.2566

A-Level สังคมศึกษา              ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยของไทย ต้องใช้คะแนนสอบหลายวิชาในการยื่นสมัครเข้าเรียน ไม่ว่าจะเป็น TGAT TPAT 

A-Level​ ในส่วนของ A-Level มีหลายวิชาไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อีกวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน

นั้นก็คือ วิชา A-Level​ สังคม วันนี้พี่ mega จะพาน้อง ๆ ไปเจาะลึกแนวข้อสอบ ALEVEL สังคมกัน

             

ข้อสอบ A-Level​ สังคม ออกทั้งหมด 5 เรื่องด้วยกัน คือ 

1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จำนวน 10 ข้อ ออกทั้งหมด 2 เรื่อง  

1.1) ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุข

1.2) การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ

 

2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม จำนวน 10 ข้อ ออกทั้งหมด 2 เรื่อง 

2.1) หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ

สังคมโลกอย่างสันติสุข

2.2) การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

 

3. เศรษฐศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ ออกทั้งหมด 2 เรื่อง 

3.1) บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

3.2) สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

 

4. ประวัติศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ ออกทั้งหมด 3 เรื่อง 

4.1) เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ

4.2) พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีปเอเซีย ยุโรป แอฟริกา 

และอเมริกา

4.3) ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และความเป็นไทย

 

5. ภูมิศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ ออกทั้งหมด 2 เรื่อง 

5.1) โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตาม

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการจัด

การทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

รูปแบบข้อสอบ

- ปรนัย 5 ตัวเลือก 50 ข้อ 100 คะแนน

ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

สอบวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 - 17.00 น.

 

ตัวอย่างคณะที่ใช้คะแนน A-Level สังคมศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ 

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์


 

  • #dek67 #TCAS67 #A-Level
prev A-Level ฟิสิกส์
next 3 คณะเด่น ลาดกระบัง

คอร์สแนะนำ